Varför ska vi skapa ängsmarker och bekämpa invasiva arter?

Antalet pollinerande insekter som bin och humlor har minskat dramatiskt världen över. En majoritet av världens djur är insekter och de är centrala i de flesta ekosystem. 

Tre av fyra grödor är t ex insektspollinerade. Matproduktionen påverkas men även frukt- och bärskörd i våra trädgårdar. 

Många andra djur är direkt beroende av insekterna för sin överlevnad. Insekterna är dessutom skadedjursbekämpare och bra på att bryta ner t ex växtrester.  

En av anledningarna till minskningen är att vilda bin inte hittar tillräckligt med mat i form av nektar och pollen från blommande växter. I de effektiva storskaliga jordbruken finns inte längre variationer av växter och ogräs och i ett industriområde som Viared blivit blir det ännu mindre variation av växter. 

Invasiva främmande arter kan förändra miljön eller tränga undan naturligt förekommande, inhemska arter och påverka balansen i hela ekosystem. Det blir svårare för pollinerande insekter att hitta föda under hela säsongen. Lupinerna blommar i juni och kanadensiskt gullris i september och där emellan bildar de en matta av grönt som hindrar andra växter från att växta och blomma. Kanadensiskt gullris utsöndra dessutom giftiga ämnen genom rötterna. Bina behöver kunna hitta växter som blommar från tidig vår till sen höst.

Honungsbin samlar gärna pollen från kanadensiskt gullris framför många andra inhemska växtarter, vilket kan medföra att dessa förblir opollinerade, vilket i sin tur ännu mer minskar den biologiska mångfalden.

Det här är några av anledningarna till att vi ska skapa ängsmarker och förutsättningar för pollinerande insekter att trivas på vårt fält. 

Det finns ekonomiska aspekter också. Med ängsmarker som inte växer så kraftigt behöver vi inte slå mer än en gång/säsong. Och så bättrar vi på klubbarnas och flygplatsens miljöprofil.

Dessutom – flygare håller ihop, eller hur?