När vi själva jobbar på fältet:

 • Ansvarig arbetsledare (kontaktuppgifter finns här) skall finnas då arbeten pågår inom flygplatsen.
  • Ultralätt, Joel Karlsson
  • BFK, Hans Folkesson och Simon Carlsson
  • BSFK Katarina Dorbell 
 • När du jobbar på fältet ska du bära gul eller orange väst samt ha med en flygradiomottagare. 
 • Andra fordon än officiella flygplatsfordon skall vara försedda med roterande varningsljus eller använda varningsblinkers vid färd inom flygplatsen om de inte kan parkeras hinderfritt. Större fordon skall vara föranmälda till flygplatschefen, Björn Svensson, för flygplatsmeddelande.
 • Fordonsförare inom flygplatsområdet skall ha kännedom om flygtrafiken på flygplatsen och kontrollera aktuell flygtrafik innan förflyttningar inom färdområdet.
 • Använd endast material (sand, jord, grus) som är markerat att det får användas. Är du osäker – prata med Björn Svensson. Vi vill inte riskera att sprida fler invasiva arter.
 • Alla nya upplag av material skall placeras avskilt och hinderfritt efter samråd med flygplatschefen och utsedd arbetsledare. Upplag av sådant som skall köras bort senare (säckar och liknande) skall lagras där fåglar och djur inte kan komma åt dem och hacka hål.
 • Käpparna för uppdelning eller markering av olika arbetsytor får sticka upp högst 35 cm över markytan inom färdområdet och ca 1 m på hinderfritt område. Använd träkäppar som finns traktorgaraget.

När stora arbeten ska göras (externa maskiner):

 • Till flygplatsens färdområde räknas start- och landningsytor, taxibanor och plattor inklusive gällande hinderfrihet för respektive del.
 • Markarbeten med maskinhjälp inom flygplatsområdet skall vara planerade i god tid och meddelade till klubbarna genom flygplatsmeddelande (utfärdas av flygplatschefen).
 • Om arbetena kan innebära störningar eller hinder för flygtrafiken skall även NOTAM finnas utfärdat av flygplatschefen.