Foto på ordförandeklubba. Flygvapenmuseets digitala arkiv.
Creative Commons CC-by Flygvapenmuseum / Stina Hedvall

Kallelse till årsmöte 2023

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Möte
  • Inlägget ändrades senast:17 december 2022

Årsmötet hålls lördag 25/2 2023 kl. 16.00 i BSFK´s klubbstuga.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med
ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas
tillgängliga här på hemsidan under menyn Styrelsen senast en vecka före årsmötet.

Valberedningens förslag kommer runt 1 feb.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Ärenden vid årsmötet

1. Fastställande av röstlängd för mötet. Ordförande kan föreslå att fastställande av röstlängd genomförs vid behov. Röstberättigad medlem kan också begära detta vid eventuell votering.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommandeverksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

  • a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  • b) vice ordförande, kassör, vice kassör, sekreterare och segelflygchef samt ytterligare två ledamöter för en tid av två år. Första gången val äger rum ska vice ordförande, vice kassör, segelflygchef och en ledamot väljas på ett år;
  • c) två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  • d) Två revisorer jämte två suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  • e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
  • f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud; samt
  • g) välja representanter till Borås Flygplatsförenings styrelse.